Procedura recenzowania

Procedura recenzowania publikacji w kwartalniku „Nawierzchnie Asfaltowe”
(zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

1. Do oceny publikacji uznanej przez redakcję za zgodną z profilem czasopisma powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).

4. W innym przypadku recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. W przypadku negatywnej opinii niezbędne jest uzasadnienie.

7. Decyzję o publikacji artykułu i zakwalifikowania go do konkretnego numeru podejmuje redaktor naczelny po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji.

8. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.