O czasopiśmie

„Nawierzchnie Asfaltowe” to kwartalnik wydawany przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. Periodyk zawiera aktualne informacje branżowe i naukowo-techniczne poświęcone technice nawierzchni asfaltowych oraz informacje użyteczne dla środowiska drogowego w Polsce. Skierowany jest do szerokiego kręgu pracowników drogownictwa. Czasopismo istnieje od  2005 roku.

PSWNA wystąpiło do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o objęcie czasopisma systemem punktacji i uzyskanie statusu czasopisma naukowego. Redakcję kwartalnika w jego działaniach na rzecz wysokiego poziomu merytorycznego wspiera Rada Redakcyjna, w skład której wchodzi wielu uznanych uczonych.